תקנון האתר

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן: 

1. החברה - Train The Brain

2. האתר- אתר האינטרנט www.trainthebrain.co.il

3. המוצרים - מארזים וערכת משחקים ללימוד אנגלית.

4. זמן אספקת סחורה:

אספקה באמצעות דואר רשום: עד 14 ימי עסקים. יתכן וזמן אספקת הסחורה יתארך מעבר

לזמן האמור בשל תלות באילוצי דואר ישראל.

אספקה באמצעות דואר שליחים: עד 5 ימי עסקים מעת ביצוע ההזמנה.

5. יום אספקת הסחורה- היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש אותו ציינה המזמינה.

6. כתובת למשלוח דואר- הכתובת אשר נרשמה ע"י המזמינה בטופס ההזמנה ככתובת

7. יום ביצוע ההזמנה- היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי שהזינה המזמינה בטופס

למשלוח הזמנות.

8. ימי עסקים- אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

ההזמנה

הוראות כלליות

1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת המוצרים

2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות במייל

3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך

באמצעות האתר ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את

4. כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה כי עם ביצוע הפעולה, היא קראה את

התקנון זה וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה וכי לא תהיה לה או למי

מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החברה

5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה

ומנוהלת על ידה.

judit@trainthebrain.co.il

היחסים בין החברה לבינך.

עובדיה בכל הקשור לתנאים ולהוראות של תקנון זה.

הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

6. מחירי המוצרים כוללים מע"מ וחשבונית מס כדין תצורף לכל משלוח.

7. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו

8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת

האתר. עם זאת מוסכם ומובהר כי החברה תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני

9. יובהר ויודגש כי החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים

10. החברה עושה כמיטב יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה מידע שלם ומהימן אך

יובהר כי עלולים להופיע בו בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות

11. כל המחירים באתר המופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים, אינם כוללים דמי

ראיה לכאורה לנכונותן של הפעולות.

לקוחותיה תמונות מדוייקות ככל האפשר.

מופיעים באתר.

כלשהיא הנובעת מהן וקשורה אליהן.

אחראית בשום צורה על מדד שביעות הרצון של הלקוח ו/או ציפיותיו.

משלוח.

13. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת ואת תעריפי המשלוחים מעת

לעת בלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעה המזמינה

הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלימה את תהליך ההזמנה (הכולל מסירת פרטי אשראי).

יצויין, כי אם עודכנו מחירי התכשירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה , תחוייב המזמינה לפי

14. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל

עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלו, להחליפם ו/או

15. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשת באתר ולא ישמשו בפרשנות

המחירים המעודכנים.

לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

התקנון.

16. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה השימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר.

ביצוע הזמנות באתר

1. רכישת מוצרים תתבצע ע"י מילוי טופס הזמנה המופיע באתר.

2. הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות בפרטי המזמינה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות

3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמינה להקפיד למסור את

כל הפרטים הנדרשים באתר במדוייק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה

לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה

בגלל פרטים מוטעים, תחוייב המזמינה בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא

4. עם ביצוע ההזמנה ע"י המזמינה, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם

אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי תישלח הודעה למזמינה בדבר אישור העסקה.

5. יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזינה המזמינה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי

6. ככל ולא תאושר העסקה ע"י חברת האשראי, תקבל המזמינה הודעה מתאימה על כך והיא

7. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי

8. יודגש כי כל מזמינה רשאית להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים

-המזמינה הינה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמזמינה היא קטינה

(מתחת לגיל 18) או אינה זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את

-המזמינה הינה בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

9. יובהר כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של המזמינה מכל סיבה שהיא ולפי

יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע הזמנה.

הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן החוק) ולתקנותיו.

2. בידי המזמינה (ולא הנמענת) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים

-ביטול העסקה לפני שליחת המוצר למזמינה יהיה כרוך בעלות של 5% מערך ההזמנה

-במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה, הרי שהביטול יהיה כרוך

בחיוב דמי משלוח מלאים ובנוסף 5% דמי ביטול מערך ההזמנה הכוללת ותאפשר אך ורק 

במקרה בו המוצרים חזרו ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק, שלמים באריזתם

3. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של

4. מובהר ומודגש כי פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ניתנים להחזרה תוך יומיים מיום

שלהלן:

הכוללת, לרבות דמי המשלוח.

המקורית בתוך תקופה של 14 ימים מיום קבלתו.

חברות האשראי.

קבלתם וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

אספקה ומשלוחים

1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום,

2. במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תיאום מראש, טרם הבאת המוצר. החברה מתחייבת

לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך שני ימי עסקים ליעד המבוקש. ההזמנות יישלחו

באמצעות חברות שליחים אשר מספקות לרוב חלקי הארץ תוך חמישה ימי עסקים. במידה

ותבטלי את המשלוח לאחר יציאתו לחברת השליחים ו/או הינך מסרבת לקבלו הרי שתחוייבי

3. משלוח בדואר רשום- זמן השילוח תלוי בדואר ישראל ולא תהא כל תענה כלפי החברה

4. במידה וכתובת המשלוח נמצאת בישובים אליהם חברת השליחויות אינה מגיעה, ההזמנה

5. החברה אינה אחראית על עיכובים של חברות השילוח השונות אך תעמוד לרשותכם כדי

6. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר

ישראל או חברת המשלוחים. החברה רשאית, אך לא מתחייבת, לספק את השרות גם אל

מחוץ לאזורי החלוקה. בתאום טלפוני מראש. לכן גם אם התקבלה ונקלטה במחשבי האתר,

במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה.

לשאת בתשלום של 50 ₪ בגין השליחות.

בעניין.

תישלח אליך באמצעות דואר רשום.

לנסות לפתור כל בעיה.

לא תהיה חייבת החברה לספקה.

7. מועדי האספקה המופרטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

אחריות

1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף,

תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה

משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא עפ"י תקנון זה-תהא עילת התביעה אשר תהא-

לרבות הפסד הכנסהו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת

2. החברה אינה אחראית על דרך השימוש, התוצאה המתקבלת או שביעות הרצון של הלקוח

מהמוצר וזאת מאחר ומדובר בתחושות סוביקטיביות ואידבדואליות שלא בשליטתה.

3. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש.

מדיניות פרטיות

פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי אשר החברה מקבלת ממך בעת ההזמנה, נועדו לצורך הספקת המוצרים.

המידע האישי, כמו גם מידע על רכישות באתר יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.

החברה עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. 

בנוסף, סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה והחברה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר בשרתיה.