Train The Brain

הזמנת ערכות לימוד אנגלית לאנשי חינוך

השיטה Train the Brain  מיישמת גישה חדשנית ללימוד האנגלית כבר מהגיל הרך. אוצר מילים בסיסי בתוך מבני משפט תקינים מועבר לילדים בדרך חווייתית, תוך התנסות מוזיקלית, מוטורית וקניסטטית (תחושתית). שיטה זו הינה תוצר של ידע רב שנים לצד מחקר חדשני בתחום הוראת שפה בכלל ושפת האנגלית בפרט.

השיטה נלמדת בשלושה שלבים מדורגים באופן היררכי: שנה ראשונה מתחילים, שנה שנייה מתקדמים ושנה שלישית מיומנים. 

השיטה קבלה את אישור משרד החינוך כ'תכנית חינוכית חיצונית בסטטוס של תכנית פעילה' בציון 93. מספר התכנית במאגר 2576.
התכנית מופעלת בגנים, בצהרונים ובבתי ספר(בשכבות א' ב' ובחינוך מיוחד) ברחבי הארץ החל משנת 2016. 

ערכות לגננות, למובילות ולמורות בכיתות היסוד

לקוחות מספרים

דילוג לתוכן